Γενικοί Όροι Πωλήσεων

Εισαγωγή

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης, που περιλαμβάνονται στο παρόν διέπουν την πώληση όλων των προϊόντων NEXANS. Ο όρος «Προϊόντα» προσδιορίζει οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει παραχθεί και/ή οποιαδήποτε υπηρεσία που πρέπει να παρασχεθεί από την NEXANS.

Ο όρος «ΠΩΛΗΤΗΣ» προσδιορίζει την NEXANS, και ο όρος «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θέτει παραγγελία ενός Προϊόντος.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο παρόν, θα διέπουν οποιαδήποτε σύμβαση ή παραγγελία, των οποίων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.

 

1.    Προσφορά- Τιμή

1.1 Οι προσφορές του ΠΩΛΗΤΗ είναι έγκυρες για εξήντα (60) ημέρες και δύνανται να μεταβληθούν οποτεδήποτε, πριν την αποδοχή τους από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι παραγγελίες θα είναι δεσμευτικές για τον ΠΩΛΗΤΗ, μόνο εφόσον ο ΠΩΛΗΤΗΣ τις έχει αποδεχθεί ρητώς.

1.2 Οι αναγραφόμενες τιμές είναι εκ του εργοστασίου (Ex - works) - εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ INCOTERMS ICC ED. 2020) και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Στις τιμές περιλαμβάνεται το κόστος της συνήθους συσκευασίας για διακίνηση στο εσωτερικό και δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι. Εάν απαιτείται Συσκευασία για Εξαγωγή, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι ποσότητες ή το μήκος που θα παραδοθεί, ενδέχεται να αποκλίνει +/-3% σε σύγκριση με τις παραγγελθείσες ποσότητες ή μήκος, χωρίς τούτο να συνεπάγεται οιαδήποτε ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ. Οι τιμές χρέωσης αντιστοιχούν στις πραγματικές ποσότητες / μήκος που παραδίδεται.

1.3 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει εγγύηση για τα στροφεία των Προϊόντων, εκτόςκαι αν τα Προϊόντα πωλούνται χωρίς επιστρεφόμενα στροφεία. Η εγγύηση θα καταβληθεί ταυτόχρονα με την τιμή των παραδιδόμενων προϊόντων και υπό τις ίδιες συνθήκες. Η εγγύηση θα επιστραφεί μόνο εφόσον τα στροφεία παραδοθούν σε καλή κατάσταση στο εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ, με δαπάνες του Αγοραστή, εντός ενός (1) έτους από την παράδοση των Προϊόντων. Όσα στροφεία δεν επιστραφούν εντός ενός (1) έτους θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση ως αντιστάθμισμα της τιμής των στροφείων. Στροφεία που φέρουν το σήμα του ΠΩΛΗΤΗ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τα Προϊόντα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

1.4 Εκτός και εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγράφως αποδεχθεί όρους πίστωσης, η πληρωμή πρέπει να γίνεται κατά την υποβολή της παραγγελίας ή, στην περίπτωση όρου παράδοσης άλλου, πλην του εκτός του εργοστασίου (Ex – works, INCOTERMS ICC ED. 2020), με αμετάκλητη εγγυητική επιστολή, επιβεβαιωμένη από τράπεζα και αποδεκτή από τον ΠΩΛΗΤΗ, πληρωτέα με την επίδειξη των εγγράφων παράδοσης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να εκδοθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, μετά την ημερομηνία αποδοχής από τον ΠΩΛΗΤΗ της παραγγελίας και σε περίπτωση που τούτο δεν συμβεί, η παραγγελία δεν θα θεωρείται δεσμευτική για τον ΠΩΛΗΤΗ. Αν η πληρωμή λάβει χώρα μετά την δήλη ημέρα πληρωμής, θα επιβαρύνεται με τόκο, που θα υπολογίζεται από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη μέχρι την πλήρη εξόφληση της, το δε επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (REPO-Refi), όπως δημοσιεύθηκε κατά την ημερομηνία που το τιμολόγιο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, προσαυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ή εφόσον αυτό αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, ίσο με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας. Σε περίπτωση που η πώληση έγινε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επιτόκιο δεν θα είναι κατώτερο από το εφαρμοστέο νόμιμο επιτόκιο. Σε περίπτωση επέκτασης της πίστωσης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να αλλάξει τους όρους αυτής. Επίσης ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή και κατά την διακριτική του ευχέρεια την παρεχόμενη πίστωση.

1.5 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απαγορεύεται αυστηρά να συμψηφίζει οιοδήποτε ποσό με την οφειλόμενο στον ΠΩΛΗΤΗ τίμημα ή να παρακρατεί από αυτό οιοδήποτε ποσό.

 

2.    Παράδοση – Ποιότητα

2.1    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται πληρέστερα στον όρο 8 του παρόντος. Εάν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στη σύμβαση ή στην παραγγελία, η παράδοση γίνεται εκ του εργοστασίου (Ex - works, INCOTERMS ICC ED. 2020). Ο κίνδυνος απώλειας των προϊόντων περνάει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά την παράδοση. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση ή την παραγγελία, ποινική ρήτρα ή αποζημίωση λόγω καθυστέρησης, τότε η εν λόγω ρήτρα/αποζημίωση θα αποτελούν την μόνη και αποκλειστική αξίωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς αποκατάσταση της ζημίας.
2.2    Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης που οφείλεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει δικαίωμα να εκδώσει τιμολόγιο για την πληρωμή, κατά την ημερομηνία παράδοσης, που είχε αρχικά συμφωνηθεί, οπότε και η περίοδος εγγύησης θα εκκινήσει ωσάν να είχε πραγματοποιηθεί η παράδοση κατά την εν λόγω ημερομηνία. Επιπρόσθετα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στον ΠΩΛΗΤΗ το κόστος αποθήκευσης και ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής των Προϊόντων, ως συμφωνούμενη αποζημίωση για το κόστος της χρηματοπιστωτικής αντιστάθμισης των μετάλλων, που προκλήθηκε συνεπεία της μετάθεσης της ημέρας παράδοσης.
2.3    Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε σύμβαση ή παραγγελία, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρέχει και διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη της μεταφοράς, που θα καλύπτει την πλήρη αξία της αποστολής(ων). Τυχόν ασφαλιστικές απαλλαγές, θα βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
2.4    Εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνήσει να αποστείλει τα Προϊόντα στον τόπο που του έχει υποδειχθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τότε η παράδοση θα δρομολογηθεί με βάση την κρίση του ΠΩΛΗΤΗ, εκτός και αν ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένο μεταφορέα, οπότε όλο το κόστος παραμένει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
2.5    Αξιώσεις κατά του μεταφορέα για ζημία ή απώλεια, σε σχέση με Προϊόντα, που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση, πρέπει να γίνουν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Τα αιτήματα για ελλείψεις πρέπει να υποβληθούν εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων από το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ. Κανένα Προϊόν δεν επιτρέπεται να επιστραφεί στον ΠΩΛΗΤΗ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ φέρει το κόστος και τον κίνδυνο, που σχετίζονται με αυτό. Εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιβεβαιώσει την μη ανταπόκριση του Προϊόντος, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα σε πίστωση.
2.6    Σε περίπτωση προηγούμενης ρητής συναίνεσης του ΠΩΛΗΤΗ, το Pροϊόν υποβάλλεται σε έλεγχο στο εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ με έξοδα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

 

3.    Αλλαγή στο σχέδιο ή στην κατασκευή

3.1    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε αλλαγή θεωρεί επιθυμητή στο σχέδιο ή στην κατασκευή των Προϊόντων, όπως περιγράφεται στην προσφορά του, υπό τον όρο ότι τα Προϊόντα, μετά την αλλαγή θα πληρούν τις προδιαγραφές απόδοσης, εφόσον υπάρχουν.
3.2    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε οιαδήποτε αλλαγή, που ζητάει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εκτός και εάν υπογραφεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και τον ΠΩΛΗΤΗ μία συμφωνία αλλαγής της παραγγελίας, αποδεκτή και από τους δύο.


4.    Εγγυήσεις
4.1    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα Προϊόντα, που παράγει είναι χωρίς ελάττωμα υλικού ή παραγωγής, κατά την ημέρα της παράδοσης και για περίοδο ενός (1) έτους μετά την παράδοση, υπό την προϋπόθεση της ορθής και κατάλληλης χρήσης και συντήρησης τους. Όσον αφορά στις συσκευές και τα παρεπόμενα στοιχεία, που δεν έχουν παραχθεί από τον ΠΩΛΗΤΗ και αποτελούν εξαρτήματα ή πρόσθετα των Προϊόντων, που παρέχονται από τον ΠΩΛΗΤΗ, η μόνη υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ είναι να λάβει από τον προμηθευτή του και για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις εγγυήσεις ή διασφαλίσεις που ο προμηθευτής παρέχει, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εάν οι εγγυήσεις ή διασφαλίσεις αυτές μπορούν πράγματι να ληφθούν από τον ΠΩΛΗΤΗ, χωρίς την καταβολή πρόσθετου ανταλλάγματος. Ωστόσο, όταν τα Προϊόντα αποτελούν υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΠΩΛΗΤΗ, η περίοδος εγγύησης περιορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ολοκλήρωση των εν λόγω υπηρεσιών.
4.2    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται περαιτέρω ότι τα Προϊόντα θα έχουν περάσει τις δοκιμές απόδοσης, που προβλέπονται, εφόσον προβλέπονται, στις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Εφόσον απαιτείται η διενέργεια δοκιμής ή δοκιμών, αλλά για λόγους πέραν του ελέγχου του ΠΩΛΗΤΗ, δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την παράδοση των Προϊόντων ή εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που τα Προϊόντα τέθηκαν το πρώτο σε λειτουργία, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα, τα Προϊόντα θα θεωρούνται ότι έχουν ικανοποιήσει οριστικά αυτήν την εγγύηση και θα παύσει κάθε ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ.
4.3    Εάν, κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης, διαπιστωθεί ότι τα Προϊόντα, που παράχθηκαν από τον ΠΩΛΗΤΗ ήταν, κατά τον χρόνο παράδοσης τους, ελαττωματικά, θα επισκευαστούν στο εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ ή θα αντικατασταθούν και θα παραδοθούν δωρεάν, υπό τους ίδιους όρους με τα αρχικά και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώσει εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ, αμέσως μόλις διαπιστώσει το ελάττωμα. Σε καμία περίπτωση ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα είναι υπεύθυνος για τη δαπάνη απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης των ελαττωματικών Προϊόντων ή των ελαττωματικών μερών των Προϊόντων. Όσον αφορά τις συσκευές και παρεπόμενα στοιχεία άλλων προμηθευτών, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να απευθύνεται μόνο σε αυτούς και η μόνη υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ είναι να καταβάλει εύλογες προσπάθειες (που δεν περιλαμβάνουν δικαστικές ενέργειες), ώστε οι προμηθευτές του να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εκ των από αυτούς παρεχόμενων εγγυήσεων. Τέτοιες συσκευές και παρεπόμενα στοιχεία άλλων προμηθευτών δεν καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ παρακάτω. Όταν ο ΠΩΛΗΤΗΣ αντικαθιστά το Προϊόν ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, όλα τα Προϊόντα ή το μέρος αυτών, που, κατ’ επιλογή του ΠΩΛΗΤΗ, έχουν αντικατασταθεί, θα περιέλθουν στην κυριότητα του και, εφόσον το επιλέξει θα επιστραφούν σε αυτόν, με έξοδα του.
4.4    Η μοναδική και αποκλειστική ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ και η αποκλειστική αξίωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ είναι η επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών Προϊόντων ή ελαττωματικών τμημάτων των Προϊόντων και, στην περίπτωση ελαττωματικών υπηρεσιών, η εκ νέου εκτέλεση ή η διόρθωση ελαττωματικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στον όρο 4.3 πιο πάνω. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει την επιλογή να αφαιρέσει και να επανακτήσει τα Προϊόντα με δικά του έξοδα, επιστρέφοντας στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κάθε ποσό που εισέπραξε έναντι του τιμήματος, οπότε παύει και οποιαδήποτε ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ.
4.5    Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ουδένα δικαίωμα θα έχει έναντι του ΠΩΛΗΤΗ, σε περίπτωση επισκευής ή τροποποίησης, που έγινε χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΠΩΛΗΤΗ, οπότε και κάθε είδους εγγύηση εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ καθίσταται άκυρη και μη παράγουσα αποτέλεσμα. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, συμφωνεί ότι φέρει  την ευθύνη και το κόστος ελαττωμάτων, που οφείλονται σε αυτόν και κάθε  ζημίας, που μπορεί να προκληθεί στα Προϊόντα μετά την παράδοσή τους.
4.6    Περιορισμός της εγγύησης: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 4 ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΌΠΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ/Ή ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ.
4.7    Οι εγγυήσεις και τα μέσα επανόρθωσης που προβλέπονται στο παρόν τελούν υπό τον όρο της ορθής παραλαβής, χειρισμού, αποθήκευσης και εγκατάστασης των παρεχόμενων Προϊόντων του ΠΩΛΗΤΗ, της λειτουργίας τους σύμφωνα με την ιδιότητά τους και, εν γένει, υπό τον όρο της λειτουργίας και συντήρησης τους με κανονικό και ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς να υποστούν βλάβη, διαφοροποίηση, κατάχρηση ή κακό χειρισμό.
4.8    Ισχύει μόνο για Προϊόντα, που υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και τα Παραρτήματά του, γνωστό ως "REACH": Για τους σκοπούς αυτού του όρου, ο όρος "Αντικείμενο" δηλώνει οποιοδήποτε Προϊόν, που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και πρέπει να είναι σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και τα Παραρτήματά του, γνωστό ως «REACH».

Σε συμμόρφωση με τον REACH, ο ΠΩΛΗΤΗΣ εφιστά την προσοχή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι οποιαδήποτε ουσία ως τέτοια, σε προετοιμασία ή σε ένα Αντικείμενο (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο REACH), καταχωρείται ή θα καταχωρηθεί, εάν απαιτείται, από το REACH. Κατ’ αρχάς, ο αντίστοιχος φάκελος καταχώρισης καλύπτει και θα καλύψει τις κανονικές συνθήκες χρήσης της ουσίας ως έχει, κατά την προετοιμασία ή στο Αντικείμενο. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Σε περίπτωση που το απαιτήσει ο καταναλωτής (άρθρο 33§2 ή REACH) σχετικά με μία ουσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 και 59§1 του REACH και περιέχεται σε ένα Αντικείμενο, που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει στον καταναλωτή το όνομα του ΠΩΛΗΤΗ ή οποιοδήποτε στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητά του, εκτός και αν τούτο απαιτείται από εφαρμοστέους υποχρεωτικούς νόμους.
Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με το REACH από τον ΠΩΛΗΤΗ σχετικά με τις ίδιες τις ουσίες ή / και τη φύση ή τη χρήση ουσιών που ενσωματώνονται σε Αντικείμενα που παρέχονται βάσει μίας παραγγελίας είναι αυστηρά εμπιστευτικά και μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο όταν είναι απόλυτα υποχρεωτικό βάσει του REACH.


5.    Περιορισμός της Ευθύνης
Κατ’ εξαίρεση κάθε τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στους παρόντες Όρους, η συνολική ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ, που απορρέει από ή σχετίζεται με μία σύμβαση ή παραγγελία, είτε βασίζεται σε παραβίαση της σύμβασης, είτε σε παραβίαση της εκ νόμου προβλεπόμενης εγγύησης ή αλλού, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει, εκτός από την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού Προϊόντος, το 20% της τιμής αγοράς του Προϊόντος μέχρι του οποίου ποσού μπορεί να ανέλθει οιαδήποτε σχετική αξίωση, με την εξαίρεση των σωματικών βλαβών.
Περαιτέρω, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει οιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης ειδικών, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών οιουδήποτε είδους και ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα φέρει ευθύνη για οιαδήποτε απώλεια δυνατότητας χρήσης ή απώλεια δεδομένων, κέρδους, εσόδων, εργασιών, αναμενόμενων αποταμιεύσεων, φήμης και γενικότερα, για τυχόν απώλειες οικονομικής ή χρηματοοικονομικής φύσης, είτε μπορούν να θεωρηθούν ως επακόλουθες/παρεπόμενες, είτε προκύπτουν άμεσα και φυσικά από το συμβάν που δημιουργεί την αξίωση. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης κατά του ΠΩΛΗΤΗ και των ασφαλιστών του, πέρα από τους ως άνω περιορισμούς και εξαιρέσεις και θα εξασφαλίσει την ίδια παραίτηση και από τους ασφαλιστές του. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να μεριμνήσει, ώστε ο ΠΩΛΗΤΗΣ και οι ασφαλιστές του να μην υποστούν ζημία συνεπεία της παράλειψής του να εξασφαλίσει την προαναφερθείσα παραίτηση και σε κάθε περίπτωση ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει να αποζημιώσει τον ΠΩΛΗΤΗ και τους ασφαλιστές του για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν, συνεπεία της ως άνω παράλειψης του.

 

6.    Φόροι

Η τιμή των Προϊόντων δεν περιλαμβάνει φόρο πώλησης, φόρο χρήσης ή προστιθέμενης αξίας ή οιοδήποτε άλλου είδους φόρο και/ή τέλος, ως τέτοιου νοούμενων και των τελωνειακών δασμών, που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τις συναλλαγές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφωνεί να καταβάλει εκείνος είτε απευθείας, είτε στον ΠΩΛΗΤΗ το ποσό που αντιστοιχεί σε φόρους, λοιπά τέλη ή δασμούς, τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και νομίμως επιρρίπτονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ βάσει της κείμενης νομοθεσίας.


7.    Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
7.1    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί ότι, με δικά του έξοδα και στην έκταση, που προσδιορίζεται στη συνέχεια, θα προασπίσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα μεριμνήσει, ώστε να μην υποστεί ζημία από οιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία στο βαθμό που θεμελιώνεται σε ισχυρισμό ότι τα Προϊόντα, που παρέχονται δυνάμει του παρόντος παραβιάζουν οιοδήποτε υφιστάμενο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει κατοχυρωθεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώσει τον ΠΩΛΗΤΗ άμεσα για την εν λόγω αγωγή ή διαδικασία, θα επιτρέψει στον ΠΩΛΗΤΗ δια του δικηγόρου του να τον υπερασπιστεί και θα παρέχει στον ΠΩΛΗΤΗ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, βοήθεια και την προς τούτο απαιτούμενη εξουσία και ότι δεν θα προβεί σε οιαδήποτε παραδοχή και / ή διευθέτηση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΠΩΛΗΤΗ.
7.2    Σε περίπτωση που κριθεί στο πλαίσιο της ως άνω αγωγής ότι τα εν λόγω Προϊόντα παραβιάζουν υφιστάμενα δικαιώματα και απαγορευτεί η χρήση τους, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα πρέπει, με δικά του έξοδα και κατά την επιλογή του, ή (i)  να παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα εν λόγω Προϊόντα ή (ii) να αντικαταστήσει τα Προϊόντα, με άλλα που δεν παραβιάζουν τέτοια δικαιώματα ή (iii) να τροποποιήσει τα εν λόγω Προϊόντα έτσι ώστε να μην παραβιάζουν υφιστάμενα δικαιώματα ή να αναλάβει/επανακτήσει τα Προϊόντα και να επιστρέψει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το τίμημα αγοράς τους (σε τιμή που είναι η τιμή πώλησης μείον την απόσβεση, με βάση 15ετή γραμμική απόσβεση). Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα καλύπτει το κόστος της απεγκατάστασης / επανεγκατάστασης των Προϊόντων. Τα παραπάνω αποτελούν την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ σε περίπτωση παράβασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
7.3    Οι διατάξεις του όρου αυτού δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν τροποποιηθεί ή εξειδικευτεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή κατασκευάζονται με σχέδιο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ούτε θα ισχύουν για συστήματα στα οποία ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ενσωματώνει τα παρεχόμενα με την παρούσα Προϊόντα ή σε συνδυασμούς των Προϊόντων με άλλες συσκευές που δεν παρέχονται από τον ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που προκύπτει από τον προαναφερθέντα συνδυασμό, σύστημα ή συσκευή.
7.4    Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από τον ΠΩΛΗΤΗ, σύμφωνα με τον REACH, σχετικά με την φύση ή τη χρήση του των ουσιών που ενσωματώνονται στα Αντικείμενα, που παρέχει είναι εμπιστευτικά και μπορούν να γνωστοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο εφαρμογής του REACH.


8.    Ανωτέρα βία
8.1    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θεωρείται υπερήμερος κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος, ούτε ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία σε περίπτωση αποτυχίας ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, η οποία οφείλεται σε ένα γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου του ΠΩΛΗΤΗ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απεργίας, αποκλεισμού και/ή της συντονισμένης ενέργειας εργαζομένων ή άλλων βιομηχανικών προβλημάτων (στον ΠΩΛΗΤΗ ή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σε τρίτο πάροχο από τον οποίο εξαρτάται η προμήθεια Προϊόντων), της πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή άλλης φυσικής καταστροφής, των κοινωνικών αναταραχών, ταραχών ή ένοπλων συγκρούσεων, που είτε έχουν ανακοινωθεί είτε όχι, περικοπών, ελλείψεων, καταμερισμού ή επιμερισμού των κανονικών πηγών προμήθειας εργασίας, υλικών, μεταφορών, ενέργειας ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, του ατυχήματος, της φυσικής καταστροφής, της καθυστέρησης υπεργολάβων ή πωλητών, της επιβαλλόμενης ή εκούσιας συμμόρφωσης με κυβερνητικές πράξεις και νόμους (ανεξάρτητα της εγκυρότητας τους), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται λεπτομερώς στον όρο «Συμμόρφωση», της επιδημίας ή πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαδοχικών κυμάτων αυτών.
8.2    Σε περίπτωση που, συνεπεία οιασδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, προκύψει, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας (i) καθυστέρηση και/ή (ii) τυχόν πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν τον ΠΩΛΗΤΗ, ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας θα παρατείνεται κατά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όσο είναι αναγκαίο για να αντιμετωπιστεί η συνέπεια της καθυστέρησης και/ή τα μέρη θα συζητήσουν με καλή πίστη το ποσό αποζημίωσης των εύλογων δαπανών.
8.3    Οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με το, βάσει του κανονισμού REACH, νομικό καθεστώς, ουσίας, που ενσωματώνεται σε ένα Αντικείμενο που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ (ουσία που πρόσφατα υπήχθη σε περιορισμό, έγκριση ή κοινοποίηση) και τις συνέπειές της στην αλυσίδα εφοδιασμού (έλλειψη, καθυστέρηση ή απόσυρση της παραγωγής του Αντικειμένου) θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. Κατά συνέπεια, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοια γεγονότα.


9.    Σχέδια
9.1    Τα σχέδια, πίνακες και επιμετρήσεις υλικών, διαγράμματα ροών, τοπογραφικά διαγράμματα, τεχνικές λεπτομέρειες, προδιαγραφές και άλλα δεδομένα, που ετοιμάζει ο ΠΩΛΗΤΗΣ, θα παραμείνουν στην κυριότητα του ΠΩΛΗΤΗ, εκτός από τυχόν σχέδια, εγχειρίδια κ.λπ. ..., που απαιτείται να παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
9.2    Σχέδια, εγχειρίδια, κ.λπ... όταν απαιτείται να παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα αποτελούν ιδιοκτησία του, αλλά ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφωνεί να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ή ολοκλήρωση της κατασκευής, τη συντήρηση, λειτουργία, τροποποίηση και επισκευή των παρεχόμενων Προϊόντων και συμφωνεί να μην τα αποκαλύψει σε τρίτα μέρη για άλλους σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΠΩΛΗΤΗ. Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ή εγγύηση σχετικά με οποιοδήποτε σχέδιο ή οδηγία που παρέχεται με τα Προϊόντα. Εάν παρέχονται, αυτά προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.


10. Αποδοχή Όρων
10.1  Δεν θα είναι δεσμευτικοί για τον ΠΩΛΗΤΗ και δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, εκτός και εάν τους αποδεχθεί εγγράφως νόμιμος εκπρόσωπος του ΠΩΛΗΤΗ, τυχόν όροι ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εκδήλωση της πρόθεσης αγοράς εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στον ΠΩΛΗΤΗ, με τη μορφή παραγγελίας ή άλλως, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιέχονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ή που σκοπεύουν να προσθέσουν, να τροποποιήσουν, να αντικαταστήσουν ή με άλλο τρόπο να αλλάξουν τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις,.
10.2  Ούτε η παράλειψη του ΠΩΛΗΤΗ να απαντήσει σχετικά με όρους ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ούτε η πραγματοποίηση από τον ΠΩΛΗΤΗ οιασδήποτε ενέργειας, που σχετίζεται με την προμήθεια των Προϊόντων, δύναται να ερμηνευθεί ως αποδοχή εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ, τυχόν όρων και προϋποθέσεων που είναι πρόσθετοι ή διαφορετικοί, ή που τροποποιούν, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.


11. Εκχώρηση
Οποιαδήποτε σύμβαση ή παραγγελία μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ανεξάρτητα εάν λάβει χώρα μετά από σχετική προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ, μπορεί να μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί από τον ΠΩΛΗΤΗ, εν όλω ή εν μέρει, σε οιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία του ΠΩΛΗΤΗ ή σε οποιονδήποτε θα αποκτήσει όλη ουσιαστικά την επιχείρηση ή τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΩΛΗΤΗ ή οποιαδήποτε επιχειρηματική μονάδα του ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή παραγγελία, μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης του ΠΩΛΗΤΗ.


12. Καταγγελία
12.1    Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιθυμεί να λήξει πρόωρα, ήτοι πριν από την κανονική ημερομηνία ολοκλήρωσής της, κάποια σύμβαση ή παραγγελία του, που μπορεί να έχει λάβει χώρα και μετά από σχετική προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ, θα πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά τον ΠΩΛΗΤΗ με έγγραφο που θα κοινοποιήσει σε αυτόν εξήντα (60) ημέρες, πριν από την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας, αναφέροντας και τους λόγους αυτής.
12.2    Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στον ΠΩΛΗΤΗ εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση καταγγελίας, η οποία θα περιλαμβάνει ένα μέρος του τιμήματος, που αντιστοιχεί στο τμήμα της εργασίας που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας, πλέον του κόστους που έχει καταβληθεί ή αναληφθεί, πρόσθετων εξόδων, που προκύπτουν λόγω της καταγγελίας συμβάσεων του ΠΩΛΗΤΗ με τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των εξόδων χρηματοδότησης που σχετίζονται με πρώτες ύλες στο απόθεμα, και ως εκκαθαρισμένες ζημίες:

(i)         ένα ποσό ίσο με την αρνητική διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξύ της αξίας του μεταλλικού περιεχομένου των Προϊόντων, που υπολογίζεται με τη χρήση του επιτοκίου [LME], που αναφέρεται στην προσφορά ή την παραγγελία, ανάλογα με την περίπτωση, και την αξία του μεταλλικού περιεχομένου, που υπολογίζεται βάσει της επίσημης [LME] ισοτιμίας (δηλαδή για άμεση παράδοση την ίδια ημερομηνία), κατά την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας,
ή
στην περίπτωση που η προσφορά ή η παραγγελία δεν κάνει καμία αναφορά σε εφαρμοζόμενο ποσοστό, για τον προσδιορισμό της αξίας του μεταλλικού περιεχομένου, ένα ποσό ίσο με την αρνητική διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξύ της αξίας του μεταλλικού περιεχομένου των Προϊόντων, που προσδιορίζεται βάσει της επίσημης [LME] ισοτιμίας, κατά την ημερομηνία ισχύος της παραγγελίας και την αξία του μεταλλικού περιεχομένου των Προϊόντων, που προσδιορίζεται βάσει της επίσημης [LME] ισοτιμίας, κατά την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας,

και αν η τιμή στην παραγγελία δεν είναι σε δολάρια ΗΠΑ*

(ii)          ένα ποσό ίσο με την αρνητική διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξύ της αξίας του μεταλλικού περιεχομένου των Προϊόντων όπως προσδιορίζεται στην § (i) παραπάνω που μετατράπηκε από δολάρια ΗΠΑ στο ισχύον νόμισμα τιμής σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία ισχύος της παραγγελίας και η αξία του μεταλλικού περιεχομένου των Προϊόντων όπως καθορίζεται στην § (i) παραπάνω μετατράπηκε από δολάρια ΗΠΑ στο ισχύον νόμισμα τιμής σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας.

12.3    Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει άμεσα οιαδήποτε σύμβαση ή παραγγελία, ακόμη και εάν έχει προηγηθεί προσφορά του, σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν προβεί σε προσήκουσα πληρωμή, ή εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ καταστεί αφερέγγυος ή πτωχεύσει ή έχει υποβληθεί εναντίον του αίτηση πτώχευσης.

 

13. Συμμόρφωση

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της παραγγελίας, αυτός και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη και οι υπάλληλοί του θα συμμορφώνονται και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, που θα διασφαλίζουν ότι και οι αντιπρόσωποί και/ή οι τυχόν οποτεδήποτε εμπλεκόμενοι υπεργολάβοι του, θα συμμορφώνονται, με τυχόν ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό (i) νόμων κατά της διαφθοράς, οι οποίοι απαγορεύουν κάθε πληρωμή που είναι ανάρμοστη, παράνομη και προϊόν διαφθοράς, όπως χωρίς περιορισμό τη Σύμβαση του OECD για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Αξιωματούχων σε Διεθνείς Επιχειρήσεις, γαλλικούς νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το US FCPA και το UK Bribery Act (ii) εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς ελέγχου των (επαν)εξαγωγών ή εμπορικούς περιορισμούς που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα Ηνωμένα Έθνη ή από άλλες σχετιζόμενες χώρες, που έχουν δικαιοδοσία σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης ή την παραγγελία, την μεταπώληση του Προϊόντος, ή τις σχετιζόμενες υπηρεσίες ή έγγραφα και την απόκτηση άδειας εξαγωγής, όπως και όταν απαιτείται, σε περίπτωση μεταπώλησης του Προϊόντος σε τρίτους, και (iii) τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, που ισχύουν από καιρού εις καιρόν, σχετικά με τα κοινοποιούμενα προσωπικά δεδομένα. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεσμεύεται ότι θα λάβει όλες τις κατάλληλες και εύλογες ρυθμίσεις ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης ιδίως της εκτίμησης του επιπέδου ασφάλειας που είναι κατάλληλο για την επεξεργασία) για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συλλογής, χρήσης, αποκάλυψης, αντιγραφής, τροποποίησης, διάθεσης, παράνομης χρήσης ή παρόμοιων κινδύνων οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει και συλλέγει από τον ΠΩΛΗΤΗ.     
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποζημιώνει και θα αποτρέπει την πρόκληση ζημίας στον ΠΩΛΗΤΗ από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, απαιτήσεων, αποφάσεων, προστίμων, κυρώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, κόστους και εξόδων οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση αυτών. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή την παραγγελία σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, χωρίς να φέρει έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ οιαδήποτε ευθύνη.


14.  Παραίτηση
Η μη εφαρμογή εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ οιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης, που περιέχεται στο παρόν, δεν δύναται να εκληφθεί ως παραίτηση του από αυτόν και δεν θα εμποδίσει τον ΠΩΛΗΤΗ να εφαρμόσει οποιονδήποτε τέτοιο όρο ή προϋπόθεση στη συνέχεια.


15. Διαχωρισμός
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις έρχεται σε σύγκρουση με οποιονδήποτε κανόνα δικαίου ή νομοθετική διάταξη ή τυγχάνει για άλλο λόγο ανεφάρμοστος, σύμφωνα με νόμους ή κανονισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης ή υπηρεσίας αυτής, η ακυρότητα ή η μη εφαρμογή του δεν θα ακυρώσει κανέναν από τους άλλους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, ούτε οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ των μερών βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων.


16. Επιλογή ανάκτησης του Προϊόντος
Όλες οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται, δυνάμει των παρόντων όρων, τελούν υπό τη προϋπόθεση/αίρεση της επακόλουθης προσήκουσας καταβολής του τιμήματος από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ελλείψει της οποίας ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται, κατ’ επιλογή του, να ανακτήσει την κυριότητα και κατοχή του Προϊόντος. Εάν μετά την παράδοση, αλλά πριν την ολοσχερή και προσήκουσα πληρωμή, το Προϊόν κατασχεθεί ή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποβληθεί, εκουσίως ή μη, σε διαδικασία πτώχευσης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται, κατ' επιλογή του, να ανακτήσει την κυριότητα και την κατοχή του Προϊόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπό αυτήν την επακόλουθη προϋπόθεση, δεν δύναται να επηρεάσει άλλα επανορθωτικά μέσα του Πωλητή.


17. Ισχύον δίκαιο
Οποιαδήποτε σύμβαση ή παραγγελία μεταξύ ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ακόμη και εάν έχει προηγηθεί προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ, διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας.


18. Επίλυση διαφορών
Εκτός εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιλέξει να υποβάλλει τη διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου υπόκειται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, κάθε διαφορά που ανακύπτει σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή παραγγελία, που μπορεί να λάβει χώρα μετά από προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ, θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ