'Οροι Πωλήσεων Εσωτερικού

Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση της συμβάσεως:

 1. Η ΝΕΧΑΝS αποδέχεται μόνο έγγραφες παραγγελίες του Αγοραστή.
 2. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της ΝΕΧΑΝS υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας.
 3. Τα πωλούμενα προϊόντα παραδίδονται στο εργοστάσιο ή στα πρατήρια της ΝΕΧΑΝS. Εάν ο Αγοραστής επιθυμεί παράδοση σε άλλο τόπο, τον βαρύνουν όλα τα έξοδα μεταφοράς και τα ασφάλιστρα. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου το προϊόν παραδοθεί για αποστολή.
 4. Η υπογραφή του τιμολογίου ή/και δελτίου αποστολής εκ μέρους του Αγοραστή ή προστηθέντος ή εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό προσώπου, περιλαμβανομένων και των μεταφορέων, αποτελεί απόδειξη ανεπιφύλακτης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προϊόντων που αναφέρονται σ΄ αυτό. Ρητά διευκρινίζεται ότι η NEXANS θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της με την παράδοση των προϊόντων σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Αγοραστή, δεδομένου ότι ο Αγοραστής δηλώνει ότι κάθε υπάλληλος του είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής επιθυμεί η παραλαβή των προϊόντων να γίνει από συγκεκριμένο υπάλληλο αυτού θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την NEXANS, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημέρα παράδοσης.
 5. Απλή καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων από την ΝΕΧΑΝS δεν αποτελεί λόγο υπαναχώρησης του Αγοραστή από τη πώληση. Ο χρόνος παράδοσης αναστέλλεται για λόγους ανώτερης βίας ή εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών διοικητικών ή νομισματικών μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.
 6. Οι πωλήσεις της NEXANS πραγματοποιούνται μόνο τοις μετρητοίς, έστω και αν ο όρος αυτός δεν αναφέρεται ρητά στο έγγραφο της παραγγελίας, της αποδοχής της παραγγελίας, στα τιμολόγια και/ή στα δελτία αποστολής. Πωλήσεις με πίστωση του τιμήματος συνομολογούνται και δεσμεύουν την NEXANS μόνον εφόσον σχετικός όρος περί πιστώσεως του τιμήματος προκύπτει από έγγραφο υπογεγραμμένο από την NEXANS.
 7. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει την αξία του τιμολογίου που παρέλαβε θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς άλλη όχληση, από την επόμενη της παράδοσης του τιμολογίου. Ο Αγοραστής γίνεται υπερήμερος με όλες τις εντεύθεν συνέπειες και στην περίπτωση που δεν προσέλθει να παραλάβει τα προϊόντα από την Αποθήκη της ΝΕΧΑΝS την ημέρα που συμφωνήθηκε ή, εφόσον δεν συμφωνήθηκε τέτοια ημέρα, την επομένη της ημέρας που οριζόταν στην έγγραφη πρόσκληση της ΝΕΧΑΝS προς τον Αγοραστή για την παραλαβή των προϊόντων. Η NEXANS στις περιπτώσεις αυτές δικαιούται να αξιώσει οτιδήποτε χρειάστηκε να δαπανήσει σχετικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φύλαξης και συντήρησης των προϊόντων κατά τη διάρκεια της υπερημερίας, καθώς επίσης και αποζημίωση για κάθε περαιτέρω ζημία της. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές η NEXANS δικαιούται να αξιώσει την άμεση εξόφληση τόσο του συγκεκριμένου τιμολογίου, όσο και άλλων τυχόν εκκρεμών, ακόμη και μη εισέτι ληξιπρόθεσμων, τιμολογίων του Αγοραστή και να υπαναχωρήσει από ανεκτέλεστες παραγγελίες του Αγοραστή. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα προϊόντα από την Αποθήκη της ΝΕΧΑΝS εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που συμφωνήθηκε ή, εφόσον δεν συμφωνήθηκε τέτοια ημέρα, από την παραλαβή της έγγραφης πρόσκλησης της ΝΕΧΑΝS προς τον Αγοραστή για την παραλαβή των προϊόντων, καθώς και σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή, η ΝΕΧΑΝS αποδεσμεύεται από την υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων και δικαιούται να αξιώσει από τον Αγοραστή αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υπέστη λόγω της ματαίωσης της πώλησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε ζημίας της λόγω τυχόν επελθουσών μεταβολών στην τιμή των υλικών των προϊόντων μεταξύ του χρόνου παραγγελίας και του χρόνου ματαίωσης της πώλησης. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής κατάστασης του Αγοραστή, όπως ενδεικτικά μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, θάνατος, ανικανότητά του, παύση ή αναστολή των πληρωμών του, αναγκαστική εκτέλεση κατ’ αυτού, πτώχευση, η ΝΕΧΑΝS δικαιούται να θεωρήσει την πώληση ματαιωθείσα και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν έχει υποστεί.
 8. Αποκλείεται η παρακράτηση τυχόν οφειλόμενων από τον Αγοραστή ποσών για συμψηφισμό με τυχόν άλλες απαιτήσεις του κατά της ΝΕXANS από άλλη πώληση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 9. Λόγω της φύσεως των προϊόντων NEXANS η τοποθέτηση της παραγγελίας από τον Αγοραστή αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ανταποκρίνονται στις ανάγκες του και ότι οι παραδιδόμενες και τιμολογούμενες ποσότητες μπορεί να διαφέρουν από τις παραγγελθείσες μέχρι ±10%.
 10. Η NEXANS δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Αγοραστής. Η ΝΕΧΑΝS ευθύνεται, κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Αγοραστή, μόνο για την σύμφωνα με τις ισχύουσες ή συμφωνηθείσες προδιαγραφές κατασκευή των προϊόντων της και την έλλειψη πραγματικών ελαττωμάτων. Η ΝΕΧΑΝS αναλαμβάνει, χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή και μέσα σε εύλογο χρόνο, να αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει, όπου είναι δυνατόν, τα ελαττωματικά προϊόντα με άλλα, επανακτώντας στην κατοχή και κυριότητα της τα ελαττωματικά. Τα δικαιώματα του Αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση των προϊόντων (άρθρο 554 Α.Κ.). Προκειμένου περί προϊόντων που έχουν ήδη αποθηκευθεί ή εγκατασταθεί, η πιο πάνω ευθύνη της NEXANS ισχύει μόνον εφ΄ όσον ή αποθήκευση έγινε σε συνθήκες προσήκουσες και η εγκατάσταση έγινε από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος και τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης. Η NEXANS δεν ευθύνεται για αποθετικές ζημίες και διαφυγόντα κέρδη του Αγοραστή ή τρίτου, καθώς και για θετικές ζημίες, που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια της ιδίας ή των υπαλλήλων και των εν γένει προστηθέντων από αυτήν προσώπων.
 11. Δοκιμές των πωλούμενων προϊόντων παρουσία του Αγοραστή γίνονται μόνο μετά από ειδική προς τούτο συμφωνία και με δαπάνη του.
 12. Τροποποίηση των ουσιωδών όρων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία NEXANS και Αγοραστή.
 13. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ NEXANS και Αγοραστή αρμόδια θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ