Εσωτερικός Κανονισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συνεδριάσεώς του στις 9 Ιουνίου 2015 αποφάσισε την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ