Δείκτες ΕΚΕ

Δείκτες ΕΚΕ : (PDF).

Κοινωνικοί δείκτες

    2011 2010 2009
Σύνολο Εργαζoμένων      
Συνολικός αριθμός εργαζομένων 24,561 23,648 22,716
  Ευρώπη 14,896 14,618 14,277
  Ασία-Ειρηνικός 2,214 2,153 2,437
  Βόρεια Αμερική 2,395 2,038 1,662
  Νότια Αμερική 2,309 2,403 2,203
  Μέση Ανατολή, Ρωσία και Αφρική 2,747 2,436 2,137
% γυναίκες (1) (2) 15.2% 14.74% 14.98%
Μέσος όρος ηλικίας (1) (2) 42.4 ετών 42.3 ετών 42.1 ετών
Μέσος όρος προϋπηρεσίας (1) (2) 13 χρόνια 13 χρόνια 13 χρόνια
% προσωρινό προσωπικό (1) (2) 6.7% 7% 5%
       
Δεδομένα απασχόλησης      
Παραιτηθέντες (1) (1,704) (1,576) (1,305)
Αναδιαρθρώσεις (1) (1) (554) (468) (942)
Νέες προσλήψεις (1) 2,269 2,004 1,107
Επίδραση αλλαγών στη δομή του Ομίλου (1) 10 (363) 19
Μεταθέσεις (1) (2) 0 (9)
Ποσοστό κίνησης προσωπικού (1) (2) (3) 8.6% 7.7% 6.5%
Συμβόλαια μερικής απασχόλησης (1) (2) 419 408 409
Ποσοστό υπερωριών (1) (2) (4) 6.5% 6.8% 5.5%
% συμβάσεις ορισμένου χρόνου (1) (2) 6% 6% 6%
       
Ειδικές περιπτώσεις      
% γυναίκες διευθύντριες (1) (2) 19% 18.3% 18.9%
       
Υγεία και ασφάλεια      
Ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών (1) (2) 4.3% 4.46% 4.13%
Ποσοστό συχνότητας ατυχημάτων στο χώρο εργασίας (1) (2) (5) 8.3 10.41 14.95
Αριθμός εργοστασίων με μηδενικό ποσοστό ατυχημάτων 30 35 36
       
Εκπαίδευση      
Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης (1) (2) 379,000 443,000 331,000
       
Εργασιακές σχέσεις      
Αριθμός συλλογικών συμβάσεων που υπογράφονται
ανά χώρα (1) (2)
> 90 > 60 > 55

 

(1) Εξαιρείται ο κλάδος καλωδίων για την αυτοκινητοβιομηχανία.
(2) Εξαιρούνται οι εταιρείες Madeco και Intercond.
(3) Ποσοστό κίνησης προσωπικού = παραιτηθέντες (εξαιρούνται οι συνταξιούχοι) ÷ μέσο συνολικό αριθμό υπαλλήλων x 100.
(4)Ποσοστό υπερωριών = αριθμός ωρών υπερωρίας που έχουν πραγματοποιηθεί ÷ συνολικό αριθμό ωρών εργασίας.
(5) Ποσοστό συχνότητας ατυχημάτων στο χώρο εργασίας = συνολικός αριθμός ατυχημάτων στο χώρο εργασίας με περισσότερες από 24 ώρες χαμένου χρόνου ÷ συνολικό αριθμό ωρών εργασίας x 1.000.000.
(-)Μη διαθέσιμα δεδομένα.

Περιβαλλοντικοί δείκτες

 
2011
2010
2009
Κατανάλωση
 
 
 
Αριθμός παρακολουθούμενων εργοστασίων 92 92 95
Κατανάλωση ενέργειας
1,442,089 MWh
1,425,400 MWh
1,407,000 MWh

Ηλεκτρική ενέργεια

842,225 MWh
821,300 MWh
794,200 MWh

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης

75,786 MWh
83,100 MWh
85,500 MWh

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης

523,049 MWh
504,400 MWh
516,100 MWh
Κατανάλωση νερού
3,011,044 m³
3,000,000 m³
4,400,000 m³
Κατανάλωση διαλυτών
757 t
720 t
810 t
Κατανάλωση χαλκού
468,000 t
510,000 t
546,000 t
Κατανάλωση αλουμινίου
155,000 t
149,000 t
139,000 t
       
Απόβλητα και ανακύκλωση
 
 
 
Απόβλητα
99,337 t
97,280 t
91,910 t

Εκ των οποίων ειδικά απόβλητα

7,166 t
6,580 t
6,360 t
Ποσότητα ανακυκλωμένων αποβλήτων παραγωγής καλωδίων (1)
18,335 t
14,123 t
18,335 t
Αριθμός εργοστασίων που διαθέτουν συστήματα ανακύκλωσης νερού (2)
86
86
76
 Εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα (3)  416,000 t  445,000 t 541,000 t 
       
Διαχείριση
 
 
 
Αριθμός εργοστασίων πιστοποιημένων με το σήμα EHP
71
67
60
Αριθμός εργοστασίων πιστοποιημένων κατά ISO 14001
56
54
56
       
Κατανομή κεφαλαίων (σε χιλιάδες Ευρώ)
Περιβαλλοντικές δαπάνες
5,820
5,500
7,100
Κεφαλαιουχικά έξοδα
5,186
4,600
4,200
Προβλέψεις για απρόβλεπτα
9,949
6,500
5,300

(1) Τόνοι αποβλήτων που επεξεργάζεται η RecyCâbles
(2) Εργοστάσια όπου τουλάχιστον το 75% των μηχανημάτων διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νερού
(3) Αυτός ο πίνακας δεν περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τα εργοστάσια της Madeco (ενοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2008)
(-) Μη διαθέσιμα δεδομένα